Fundacja "Brawo Wy"

Jak założyć zbiórkę publiczną?

Jak uzyskać pozwolenie na zbiórkę publiczną?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć CZYTELNIE wypełniony wniosek.
Droga pocztowa nie mniej niż 14 dni roboczych.

POBIERZ:
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wraz z oświadczeniem

Do wniosku należy dołączyć:
ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich osób odpowiedzialnych za zbiórkę i wolontariuszy

Pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej):
wzór zgody z miejsca zbiórki.

Do pobrania:
Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Co należy zrobić po zakończeniu zbiórki publicznej?

Po zakończonej zbiórce należy opublikować wyniki zbiórki np. w prasie lub Internecie.
Treść publicznego ogłoszenia powinna zawierać:
 • Nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną (pełna nazwa fundacji słoneczna pomoc),
 • Informację o decyzji MAC zezwalającej na organizację zbiórki – Decyzja Nr 2015/2733/OR
 • Datę i numer pozwolenia, np. „na podstawie zezwolenia nr …/215/2733/OR wydanego przez Fundację Słoneczna Pomoc,
 • Datę zbiórki,
 • Cel zbiórki, np. pomoc i ochrona zdrowia Podopiecznego (imię i nazwisko),
 • Miejsce przeprowadzenia zbiórki,
 • Sumę zebranych ofiar pieniężnych, np. „w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie ….zł (słownie:…) z uwzględnieniem formy zbiórki: puszki kwestarskie lub skarbona stacjonarna.
W terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne za zbiórkę są zobowiązane dostarczyć do Fundacji:
 • sprawozdanie z wyniku akcji – Wzór sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej;
 • dowód wpłaty zebranych środków na konto Fundacji (w tytule przelewu należy wskazać Numer Subkonta, Nazwisko i Imię Podopiecznego- zbiórka publiczna nr …215/2733/OR)
UWAGA!
Zebrane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:
xxxxxxxx

Najważniejsze informacje o zbiórkach publicznych

Dnia 01.07.2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało Fundacji zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na mocy Decyzji Nr 2015/2733/OR. Zgoda na prowadzenie zbiórek publicznych obowiązuje w terminie 01.07.2015 r. - 02.07.2016 r.

Najważniejsze informacje o zbiórkach publicznych:
Nasza Fundacja posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:
 • zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej;
 • zbiórka dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej;
Każda zbiórka powinna być zgłoszona do Fundacji.
Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu na dany rok (obecnie obowiązuje Decyzja Nr 2015/2733/OR).

Podstawa prawna :
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 2014 poz. 498)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
Decyzję Nr 2015/2733/OR można znaleźć na stronie www.zbiorki.gov.pl